Σήραγγες

  • Διδιάστατα και τριδιάστατα μοντέλα με ειδικά μέτρα υποστήριξης.
  • Φορείς από ραβδωτά, επιφανειακά και χωρικά πεπερασμένα στοιχεία στις δύο ή τρεις διαστάσεις.
  • Απεριόριστο μέγεθος φορέα και φορτίσεων.
  • Γραφική εισαγωγή δεδομένων.
  • Μη γραμμική ανάλυση, μη γραμμικά κριτήρια διαρροής υλικού.
  • Γραμμική ή μη γραμμική δυναμική ανάλυση.
  • Φάσεις κατασκευής/εκσκαφής.
  • Διαστασιολόγηση επενδύσεων με DIN, EC, ΕΚΩΣ/ΕΑΚ.