Γεωτεχνικές Εφαρμογές

  • Υπολογισμός και διαστασιολόγηση πασσαλότοιχων και κλασικών τοίχων αντιστήριξης.
  • Έλεγχοι ευστάθειας, κύκλος ολίσθησης, μηχανισμοί κινηματικών στοιχείων.
  • Μεμονωμένα θεμέλια, ομάδες θεμελίων, θεμελιώσεις με πασσάλους, γενικές κοιτοστρώσεις.
  • Φέρουσα ικανότητα θεμελίων, υπολογισμός καθιζήσεων – τάσεων κατά DIN 4019 και κατά τη θεωρία Ελαστικού Ημιχώρου.
  • Υπόγεια Ροή, Γραμμικά και μη Γραμμικά Υδραυλικά Προβλήματα.

Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο